ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten voor de levering van diensten door Systematix Solutions. In het geval dat een Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van of in strijd zijn met deze AV, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Deze AV vervangen alle eerdere algemene voorwaarden die door Systematix Solutions worden gebruikt. Systematix Solutions is te allen tijde gerechtigd deze AV te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op bestaande Overeenkomsten, tenzij Systematix Solutions specifiek anders heeft aangegeven.

Deze AV zijn verdeeld in drie hoofdstukken. Hoofdstuk A is van toepassing op alle Diensten. Hoofdstuk B is aanvullend van toepassing op Diensten met betrekking tot “Premium Rate Nummers” en andere nummers en/ of Diensten die (kunnen) omvatten en/ of (kunnen) resulteren in betalingen door Systematix Solutions aan de Klant, ongeacht hoe een dergelijke betaling wordt geadresseerd of benoemd (bijv. Uitbetaling, Terugslag of Opbrengstaandeel). Hoofdstuk C is aanvullend van toepassing op Systematix Solutions Online Diensten en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Systematix Solutions met betrekking tot Systematix Solutions Online Diensten.

DEEL A
1. DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing in deze Algemene Voorwaarden:

Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis waarvan Systematix Solutions diensten levert.
Belkosten: de bedragen die de Klant verschuldigd is en die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst, die kunnen worden berekend op basis van een vast tarief of piek / dal en / of week / weekend-tarieven.
Klant: de partij die een Overeenkomst is aangegaan, een Offerte heeft ontvangen of een Online Account heeft geactiveerd.
Kredietsaldo: de aanbetaling die wordt gebruikt om te betalen voor Online Diensten.
Eindgebruiker: de persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten (bijvoorbeeld door het nummer te bellen).
Eindgebruikerstarief: het tarief dat bij het gebruik van de Dienst aan de Eindgebruiker in rekening wordt gebracht.
AV: de nieuwste editie van de Algemene voorwaarden van Systematix Solutions BV
Licentie: alle licenties die aan Systematix Solutions zijn verleend en die wettelijk verplicht zijn om de Diensten uit te voeren.
Nummer: de (combinatie van) nummers of symbolen die bedoeld zijn voor toegang tot of identificatie van Eindgebruikers, verbindingen en netwerkelementen, gratis telefoonnummers, GEO-nummers, niet-GEO-nummers en Premium Rate-nummers.
Portal: De online Portal van Systematix Solutions.
Online Account: een gepersonaliseerd account waarmee een Klant Diensten via de Portal kan bestellen.
Online Diensten: alle Diensten via Sales en/of Support besteld of via de Portal. Bestelling: elke bestelling, aanvraag of voorstel met betrekking tot Diensten en/of Overeenkomsten, aangegeven door de Klant aan Systematix Solutions, inclusief bestellingen geplaatst via de Portal.
Vergoedingen: elke betaling door Systematix Solutions van inkomsten gegenereerd met verkeer of op basis van een andere contractuele regeling met betrekking tot de Dienst geleverd door Systematix Solutions, ongeacht hoe een dergelijke betaling of Dienst wordt geadresseerd of benoemd (bijv. vooruitbetaling, terugkoop of inkomstenaandeel).
Premiumtariefnummers / betaalnummers: nummers voor oproepen met een eindgebruikerstarief boven het toepasselijke lokale tarief.
Offerte: een offerte voor Diensten geleverd door Systematix Solutions, die kan leiden tot een Overeenkomst.
Tarieven: de overeengekomen tarieven voor de Diensten.
Dienst(en): alle diensten geleverd door Systematix Solutions, waaronder (zonder beperking) de toewijzing van telefoonnummers, berichtendiensten, interactieve voice-
response-diensten, telecommunicatiediensten en online diensten.
Systematix Solutions: Systematix Solutions BV, geregistreerd onder 60676590, gevestigd te Middelerf 14, 3851SP Ermelo, Nederland.
Derden-klant(en): elke partij aan wie de klant de Dienst heeft doorverkocht en elke partij aan wie een derde de Diensten heeft doorverkocht, enzovoort.

2. CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes van Systematix Solutions zijn vrijblijvend.

2.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst door middel van een ondertekende offerte terug te sturen of een offerte digitaal te accorderen door gebruik te maken van een reactie op of een link in een e-mailbericht. Een bestelling is altijd onder voorbehoud van aanvaarding door Systematix Solutions. Een bestelling wordt alleen als geaccepteerd beschouwd als Systematix Solutions een bevestiging van acceptatie heeft gegeven en/of de Dienst operationeel heeft gemaakt.

2.3 Systematix Solutions is nooit verplicht een bestelling te accepteren of een offerte uit te brengen.

2.4 De Klant garandeert de juistheid van de informatie in zijn Bestellingen en Overeenkomsten.

3. LEVERING VAN DIENSTEN

3.1. Na het afsluiten van de Overeenkomst zal Systematix Solutions zich naar beste vermogen inspannen om overeengekomen leveringsdata en termijnen zoveel mogelijk na te leven. Deze data en periodes worden echter niet als definitieve deadlines beschouwd. Het enkele feit dat een overeengekomen datum of leveringstermijn is overschreden, betekent niet dat Systematix Solutions in gebreke is.

3.2. Systematix Solutions zal de Diensten uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting van een bevoegde leverancier van soortgelijke
diensten. Systematix Solutions garandeert niet dat de Dienst altijd zonder storingen, vertraging of andere onvolkomenheden zal werken. Aangezien de Diensten worden verzonden via openbare internetlijnen en het openbare geschakelde telefoonnetwerk, kunnen er enkele storingen in de Dienst optreden.

4. ONDERHOUD, UPDATES EN WIJZIGINGEN

4.1 Systematix Solutions is gerechtigd, zonder enige aansprakelijkheid, de technische kenmerken van de Dienst naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen, bij te werken, aan te passen en/of te vervangen op voorwaarde dat de resulterende Dienst nog steeds consistent is met de gestelde eisen in de Overeenkomst en op voorwaarde dat een dergelijke wijziging, aanpassing of vervanging niet leidt tot een verslechtering van de Diensten.

4.2 Systematix Solutions kan de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor onderhoudsdoeleinden, wijzigingen, aanpassingen of vervangingen. Systematix Solutions streeft ernaar de klant hiervan minimaal drie werkdagen op voorhand in kennis te stellen, tenzij onmiddellijk actie vereist is.

4.3 Systematix Solutions heeft het recht om elke onderaannemer of andere derde die zij bevoegd acht te gebruiken. In overeenstemming met de bepalingen in artikel 11 machtigt de Klant Systematix Solutions om al zijn gegevens, communicatie en andere autorisaties die Systematix Solutions noodzakelijk acht aan Klanten door te geven om de Dienst te verlenen.

5. TOEWIJZING VAN NUMMERS

5.1 Systematix Solutions zal de nummers toewijzen aan de klant in overeenstemming met de overeenkomst. Het nummer blijft geactiveerd voor de klant gedurende de overeengekomen termijn.

5.2 De toewijzing van nummers houdt geen overdracht van eigendommen of andere rechten met betrekking tot de nummers in.

5.3 Systematix Solutions kan het nummer intrekken of opnieuw toewijzen als dit redelijk is, wat altijd het geval wordt geacht in het geval:

 1. een van de situaties zoals beschreven in artikel 17.2;
 2. dergelijke actie is vereist in gevol geee nwijziging in het relevante nationale nummerplan;
 3. Systematix Solutions daartoe verplicht wordt door de regulator van een andere bevoegde regulerende instantie;
 4. er gedurende drie opeenvolgende maanden geen oproepen naar het nummer zijn gedaan;
 5. wanneer het nummer wordt ingetrokken of opnieuw wordt toegewezen door de carrier of andere leverancier van Systematix Solutions.

5.4 Systematix Solutions heeft het recht om alle oproepen naar een willekeurig nummer te volgen om de naleving van de toepasselijke wetgeving en/of overeenkomsten te waarborgen.

6. WEDERVERKOOP EN PROMOTIE VAN DIENSTEN

6.1 In het geval dat de Klant de Diensten doorverkoopt, handelt hij voor zijn eigen risico en account en niet als agent of vertegenwoordiger van Systematix Solutions. Geen doorverkoop vormt een juridische relatie tussen Systematix Solutions en een derde partij.

6.2 In het geval dat de Klant de Diensten doorverkoopt, blijft hij volledig aansprakelijk voor Systematix Solutions voor de doorverkochte Diensten en zal hij ervoor zorgen dat hij in deze gevallen volledig voldoet aan de relevante wetgeving en eventuele aanvullende uitspraken in dit verband.

6.3 Klant is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van alle Derden-Klanten voor zover dergelijke Derden-Klanten de voorwaarden die overeenkomen met de voorwaarden van de Overeenkomst niet naleven. Klant zal Systematix Solutions schadeloosstellen en vrijwaren voor alle kosten, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten), claims, eisen en acties die voortvloeien uit of verband houden met misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten door derden.

6.4 Klant ziet erop toe dat hij geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de Diensten, anders dan die consistent zijn met de eigen verklaringen en garanties van Systematix Solutions, zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

6.5 Systematix Solutions kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade geleden door Derden-Klanten of andere derde partijen, gerelateerd aan prestaties onder de Overeenkomst. Klant vrijwaart Systematix Solutions, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten volledig voor alle claims van derden waaraan hij de Diensten heeft doorverkocht (inclusief de klanten van deze derde partij), inclusief maar niet beperkt tot alle kosten direct of indirect voortvloeiend uit een dergelijke claim, zoals redelijke kosten voor rechtsbijstand.

6.6 Klant zal de Diensten actief promoten, op de markt brengen en doorverkopen en zal zich te allen tijde onthouden van handelingen in de breedste zin van het woord die de reputatie van Systematix Solutions of haar Diensten kunnen schaden. Klant zal alle redelijke instructies en richtlijnen van Systematix Solutions naleven met betrekking tot de promotie, marketing en verkoop van de Diensten.

7. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

7.1 De Klant garandeert aan Systematix Solutions dat hij en alle externe klanten:

 1. niet op een illegale of niet-voorgeschreven manier toegang krijgen tot het klantportaal of enig ander systeem dat door Systematix Solutions wordt gebruikt en deze systemen niet manipuleren of misbruiken;
 2. voldoen aan alle relevante wetten,voorschriften en gedragscodes,inclusief nationale nummerplannen;
 3. de Diensten uitsluitend gebruikt voor wettige doeleindenen nooit op een frauduleuze manier (bijv. op een manier die een geval van misbruik of fraude volgens artikel 25.2 zou vormen);
 4. de Diensten uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die het op verzoek van Systematix Solutions schriftelijk heeft gecommuniceerd – door middel van een dienstbeschrijving – alvorens een Overeenkomst aan te gaan met betrekking tot dergelijke Diensten;
 5. actief een beleid voeren dat strikte naleving van alle relevante wetten, voorschriften en gedragscodes waarborgt, waaronder het toezicht op de reclame, inhoud en feitelijk gebruik van alle direct of indirect verkochte Diensten. Bij elk vermoeden van onregelmatigheid of niet-naleving zal de Klant onmiddellijk actie ondernemen en Systematix Solutions en alle relevante autoriteiten rechtstreeks op de hoogte brengen.
 6. dergelijke informatie verstrekken en stappen ondernemen die redelijkerwijs door Systematix Solutions kunnen worden vereist om Systematix Solutions in staat te stellen te voldoen aan alle relevante wetten, voorschriften en gedragscodes en om onderzoek naar een Dienst uit te voeren;
 7. op verzoek van Systematix Solutions aan de betreffende toezichthouder kopieën van advertenties voor de Dienst en/of andere informatie verstrekken die nodig is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te controleren;
 8. geen inbreuk maken op,of andere toestaan inbreuk te maken op enige van de intellectuele eigendomsrechten van Systematix Solutions;
 9. onmiddellijk Systematix Solutions op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de organisatie of de manier van zakendoen van de Klant, die de Diensten of de prestaties van de Klant kunnen beïnvloeden;
 10. alleen (telecommunicatie) apparatuur gebruikt en aansluit die in goede staat verkeert, voldoet aan alle toepasselijke normen en goedkeuringen;
 11. Systematix Solutions op de hoogte stellen van speciale promoties of marketingactiviteiten die (tijdelijke) materiële toename van volume, duur of frequentie van oproepen naar een willekeurig nummer kunnen veroorzaken;
 12. alles er aan doen wat nodig is om de technische kwaliteit en integriteit van de Dienst te behouden.

7.2 De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud, die wordt aangeboden via de Diensten, en vrijwaart Systematix Solutions voor elke aansprakelijkheid. De Klant is volledig aansprakelijk jegens Systematix Solutions voor alle schade die is ontstaan bij niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

8. TARIEVEN

8.1. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige kosten, maandelijkse of andere periodieke kosten en gesprekskosten die allemaal verschuldigd zijn in overeenstemming met de Overeenkomst. De tarieven zijn altijd exclusief btw en andere heffingen van overheden.

8.2. Systematix Solutions heeft te allen tijde het recht om de Tarieven te herzien op voorwaarde dat een dergelijke herziening vereist is om ofwel (a) verplichte wijzigingen in de regelgeving te weerspiegelen die resulteren in een toename van de kosten van Systematix Solutions of (b) een toename van de kosten van de onderliggende diensten van Systematix Solutions. Systematix Solutions zal zich inspannen om elke wijziging een maand voorafgaand aan de implementatie daarvan bekend te maken.

8.3. Alle facturen zijn gebaseerd op de gegevens die zijn vastgelegd door Systematix Solutions. Deze gegevens zijn beslissend en gelden als bindend bewijs bij de bepaling van de bedragen die de klant verschuldigd is, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens onjuist zijn en als ze op juiste gegevens waren gebaseerd, de factuur meer dan 2% lager zou zijn geweest. Aldus wordt elke afwijking binnen 2% aanvaardbaar geacht. Geschillen ontheffen Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

9. BETALING EN VEILIGHEID

9.1. De Klant betaalt alle facturen binnen een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

9.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zonder verrekening of tegenvordering en zonder enige aftrek of inhouding. Klanten dragen de transactiekosten en, indien van toepassing, het wisselkoersrisico.

9.3. Systematix Solutions kan te allen tijde eisen dat de Klant betaalt door middel van een automatische incasso van de verschuldigde bedragen/ automatische incasso- opdracht.

9.4. Systematix Solutions kan op elk moment van de Klant verlangen dat hij een borg of bankgarantie stelt als garantie voor de betalingsverplichtingen van de Klant. Indien Systematix Solutions de gegeven garantie niet langer nodig acht, zal Systematix Solutions de verstrekte zekerheden zonder rente aan de Klant retourneren.

9.5. Wanneer een nummer wordt geannuleerd, worden reeds gefactureerde bedragen niet gecrediteerd.

10. NIET BETALING

10.1. Indien de Klant de betalingen niet binnen de betalingstermijn verricht of indien de domiciliëringsopdracht is mislukt, is de Klant in gebreke zonder dat hiervoor een nadere kennisgeving is vereist. Vanaf dat moment heeft Systematix Solutions, onverminderd haar andere wettelijke rechten, recht op vertragingsrente, gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldatum tot de volledige datum van betaling.

10.2. Indien de Klant in gebreke is, is hij ook aansprakelijk voor alle kosten die zijn gemaakt om de betaling te innen (inclusief buitengerechtelijke kosten en advocatenhonoraria) met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

10.3. Systematix Solutions heeft het recht om €10 administratiekosten in rekening te brengen voor elke factuur die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is betaald.

11. INFORMATIE EN VERTROUWELIJKHEID

11.1 De Klant verstrekt Systematix Solutions alle informatie en/of autorisaties die nodig zijn om de Diensten te leveren. De Klant machtigt Systematix Solutions om Nummers te registreren bij de relevante telecomregisters.

11.2 Als met behulp van de Diensten communicatie plaatsvindt die van nature vertrouwelijk is, respecteert Systematix Solutions deze vertrouwelijkheid. Deze communicatie mag niet worden afgeluisterd, onderschept of gecontroleerd zonder voorafgaande mededeling aan de betrokken gebruiker (s), tenzij dit wettelijk vereist is.

11.3 Systematix Solutions verkrijgt geen kennis van gegevens die zijn opgeslagen door opdrachtnemer en/of verspreid via Systematix Solutions-systemen, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Systematix Solutions daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of bij rechterlijke uitspraak. In dat geval zal Systematix Solutions zich inspannen om de kennis van deze gegevens zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

11.4 Om de veiligheid van de informatie van de gebruiker tijdens de verzending te beschermen, gebruikt Systematix Solutions Secure Sockets Layer (SSL) -software en codeert informatie – inclusief maar niet beperkt tot wachtwoorden – zodat de informatie niet kan worden gelezen door derden tijdens het opslaan van deze informatie in onze databases.

12. KLANTCODES

12.1 De Klant beschikt bij gebruik van de Diensten over (pin)codes die exclusief aan de Klant zijn toegewezen en die niet aan een derde mogen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Systematix Solutions. De klant is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik en voor de gevolgen van elk misbruik van de (pin)codes. Als de klant vermoedt dat een onbevoegde persoon zijn (pin)codes gebruikt, moet de klant Systematix Solutions hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Systematix Solutions zorgt er zo snel mogelijk voor dat toegang tot de Diensten met deze (pin)codes niet langer mogelijk is.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN GARANTIES

13.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst erkent de Klant dat hij dit niet doet op basis van, en niet vertrouwt op enige verklaring, garantie of andere bepaling behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in de Overeenkomst en alle voorwaarden, garanties of andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten of gewoonterecht zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

13.2 Systematix Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade en/ of kosten (inclusief gevolgschade of indirecte schade, zoals handelsverliezen en winstderving) die kunnen voortvloeien uit de (niet-) uitvoering van de Overeenkomst, nalatigheid of handelen namens van Systematix-oplossingen. Systematix Solutions is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade als gevolg van aansprakelijkheid van derden jegens de Klant of voor schade als gevolg van door de Klant op de markt gebrachte diensten.

13.3 Indien en voor zover de uitsluiting waarnaar wordt verwezen in artikel 13.2 in strijd is met de wet of met wat redelijk en billijk wordt geacht, is Systematix Solutions aansprakelijk voor een maximumbedrag gelijk aan driemaal de maandelijks terugkerende kosten voor het betrokken Nummer/ de betreffende Dienst.

13.4 Systematix Solutions beperkt en/of sluit zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant uit met betrekking tot door hem gekochte Diensten van derden (inclusief in dat verband de (inter) nationale netwerkproviders of andere telecomaanbieders die zijn gemachtigd krachtens een licentie verleend door de autoriteiten) in dezelfde mate als genoemde derden hun aansprakelijkheid jegens Systematix Solutions beperken of uitsluiten.

13.5 Er is geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Systematix Solutions of zijn werknemers.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Diensten blijven eigendom van Systematix Solutions of haar licentiegevers. De levering van de Diensten houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.

14.2 Niets in deze Overeenkomst geeft de Klant enig recht met betrekking tot handelsnamen of handelsmerken die door Systematix Solutions worden gebruikt met betrekking tot de Diensten of de bijbehorende goodwill, en de Klant erkent dat hij geen rechten zal verwerven met betrekking tot enige transactie namen of handelsmerken en dat al deze rechten en goodwill berusten en blijven bij Systematix Solutions.

14.3 De Klant mag de naam van Systematix Solutions of handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Systematix Solutions. De Klant dient aan Systematix Solutions voorafgaande schriftelijke toestemming te verstrekken van alle marketing- en advertentiematerialen met de naam van Systematix Solutions, zijn handelsmerken of dienstmerken die de Klant voornemens is te gebruiken in zijn marketing- en reclameactiviteiten voorafgaand aan het gebruik van dergelijk materiaal.

14.4 In het geval dat Systematix Solutions software levert, zal de Klant deze software alleen gebruiken als strikt noodzakelijk om de Diensten door te verkopen en zal hij in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden van een licentie voor het gebruik van de software.

15. OVERMACHT

15.1 Indien Systematix Solutions door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst uit te voeren, is Systematix Solutions gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade. Dit recht heeft geen invloed op het recht van Systematix Solutions op betaling door de Klant indien Systematix Solutions al Diensten heeft verleend voordat er sprake was van overmacht.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan (zonder beperking) elke maatregel betreffende een voorschrift van een autoriteit, officiële instantie of een instantie bij de gedelegeerde autoriteit die de toegang tot de infrastructuur beperkt of geheel verhindert.

15.3 Systematix Solutions kan zich verder meer op het artikel van overmacht beroepen met betrekking tot Diensten gekocht of gebruikt door derden op dezelfde manier als deze derden zich op overmacht beroepen op basis van hun eigen algemene voorwaarden.

16. ONDERBREKING, OPSCHORTING EN BEPERKING VAN
DIENSTEN

16.1 Systematix Solutions heeft het recht om de Dienst met onmiddellijke ingang te onderbreken, op te schorten of te beperken met het doel de veiligheid of integriteit van het netwerk van Systematix Solutions of een externe netwerkprovider te waarborgen, en in geval:

 1. de Klant niet strikt voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, inclusief (zonder beperking) zijn betalingsverplichtingen en de verplichtingen uiteengezet in artikel 7, of wanneer Systematix Solutions redelijkerwijs kan aannemen dat de Klant dit nalaat;
 2. er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van een o fmeer van de Diensten of Nummers;
 3. de Klant gedurende een periode van drie (3) opeenvolgende maanden geen gebruik maakt van de Dienst;
 4. Systematix Solutions de Klant niet kan bereiken, nadat zij dit heeft geprobeerd, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer.

16.2 Systematix Solutions zal de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van een onderbreking, opschorting of beperking.

16.3 In geval van heractivering van Nummers of andere Diensten, is Systematix Solutions gerechtigd om Klant een vast reactiveringsbedrag van €50 en de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

17. DUUR EN BEËINDIGING

17.1. Overeenkomsten worden gesloten voor de in de Offerte genoemde en overengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een initiële termijn van een maand. Na de initiële contractduur wordt deze automatisch verlengd. De eerste verlengingsperiode loopt tot het einde van de eerste volledige kalendermaand na de verlengingsdatum. Na deze eerste verlengingsperiode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een of meer verlengingsperioden van één kalendermaand. Verlenging van de overeenkomst vindt niet plaats indien een partij de overeenkomst schriftelijk en met opzegging uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan het einde van de initiële periode of van de verlengingsperiode heeft beëindigd.

17.2. Systematix Solutions kan deze Overeenkomst of (een deel van) de Diensten daaronder onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant en zonder aansprakelijk te worden gesteld voor schade geleden als gevolg van een dergelijke beëindiging indien:

 1. Systematix Solutions het recht heeft om een Dienst te onderbreken,opte schorten of te beperken en de relevante situatie is niet verholpen binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving;
 2. Klant zich geconfronteerd ziet met een faillissement, of insolvent wordt, of een regeling treft ten behoeve van zijn schuldeisers of vrijwillig of verplicht gaat liquideren (anders dan voor een fusie of wederopbouw) of een ontvanger of beheerder wordt aangesteld over zijn vermogen; of;
 3. Klant stopt of dreigt te stoppen met het uitoefenen van alle of een aanzienlijk deel van zijn bedrijf.
 4. De licentie van Systematix Solutions verloopt of wordt ingetrokken, of een beëindiging noodzakelijk is om schending van de licentie van Systematix Solutions te voorkomen;
 5. Elke relevante licentie waaronder de Klant de Diensten doorverkoopt, vervalt of wordt ingetrokken;
 6. Systematix Solutions door de betreffende toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit wordt opgedragen om de Dienst te staken; en/of als;
 7. De voortzetting van de Dienst een inbreuk op de toepasselijke wetgeving of richting van de regulator of andere bevoegde autoriteit veroorzaakt.
18. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING

18.1 Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook zal de Klant stoppen met het gebruiken, promoten, adverteren en verkopen van de
Diensten. Systematix Solutions is in geen enkel geval aansprakelijk voor de Klant als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst.

18.2 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven na beëindiging onverkort van kracht. Dit omvat zonder beperking: artikel 10 (niet-betaling), 13 (aansprakelijkheid), 14 (intellectueel eigendom), 19 (vertrouwelijkheid) en 21 (toepasselijk recht, klachten en arbitrage).

18.3 In geval van beëindiging worden alle bedragen die door de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn onmiddellijk opeisbaar.

19. VERTROUWELIJKHEID

19.1 Partijen komen overeen de Overeenkomst en alle informatie (inclusief prijzen), schriftelijk of mondeling, die zij van de andere partij bij de uitvoering van de Overeenkomst (“Vertrouwelijke informatie”) ontvangen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar te maken van de andere, alle Vertrouwelijke informatie aan derden, dergelijke derden, met inbegrip van hun respectieve werknemers, onafhankelijke agenten, gelieerde ondernemingen, advocaten, accountants en accountants die dergelijke informatie moeten kennen en die gebonden zijn aan een vergelijkbare verplichting om de Vertrouwelijke informatie niet bekend te maken.

19.2 Geen van beide partijen is echter verplicht voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere te verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie:

 1. voor elke rechtbank of overheidsinstantie of andere dergelijke entiteiten die dergelijke informatie nodig hebben voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke of overheidsvereisten of gerechtelijke of arbitrale procedures;
 2. voor zover vereist door de wet, door een geschikte regelgevende instantie of door de toepasselijke regels van enige uitwisselings-, regelgevende of noteringsinstantie of nationale effectenvereniging, alle informatie die in het publieke domein komt, anders dan als resultaat (direct of indirect) van het handelen of nalaten van de betrokken partij.
 3. op voorwaarde dat de bekendmakende partij de andere partij vooraf op de hoogte stelt als de bekendmakende partij voornemens is om vertrouwelijke informatie bekend te maken uit hoofde van artikel 19.2 (1) of artikel 19.2 (2) zodat de andere partij, indien zij dit passend acht, stappen om de voorgestelde openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie te beperken, en als Vertrouwelijke Informatie wordt onthuld onder dit artikel 19, zal de bekendmakende Partij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de derde partij die dergelijke Vertrouwelijke informatie ontvangt, zijn vertrouwelijkheid behoudt.

19.3 De bepalingen van dit artikel 19 blijven gedurende twee jaar na de Overeenkomst van kracht.

20. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

20.1 Systematix Solutions is vastbesloten om de privacy van je persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van je klanten te beschermen. Door onze diensten te gebruiken, erken je en ga je ermee akkoord dat het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van deze persoonlijke informatie door Systematix Solutions wordt beheerst door ons Privacybeleid.

20.2 Systematix Solutions is vastbesloten om de privacy van je persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van je klanten te beschermen. Door onze diensten te gebruiken, erken je en ga je ermee akkoord dat het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van deze persoonlijke informatie door Systematix Solutions wordt beheerst door ons Privacybeleid.

Dit betekent dat het gebruik en de verzameling van persoonlijke informatie door Systematix Solutions wordt beheerst door ons privacybeleid en als je of jouw klanten zich in Europa bevinden, het gebruik en de verzameling van Europese persoonlijke gegevens door Systematix Solutions verder geregeld wordt door ons Addendum voor gegevensverwerking.

21. DIVERSEN

21.1 De Klant mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Systematix Solutions, de rechten en/ of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde, noch een partnerschap of bedrijf aangaan, ongeacht hoe het wordt genoemd. Systematix Solutions kan al zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst (i) overdragen aan een groepsentiteit (ii) onder de voorwaarden van een verkoop of de toekenning van alle of vrijwel alle activa van Systematix Solutions of (iii) op grond van een financieringsarrangement, fusie of reorganisatie van Systematix Solutions.

21.2 Afwijkingen van de inhoud van de Overeenkomst of de AV zijn alleen van kracht indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

21.3 Mocht een bepaling van de Overeenkomst of deze AV niet geldig zijn, dan blijven de Overeenkomst of Voorwaarden in alle andere opzichten van kracht, terwijl de genoemde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een passende bepaling die met betrekking tot de impact ervan tot dusver overeenkomt voor zover als mogelijk met de bedoelingen van de beide partijen.

22. TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN ARBITRAGE

22.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen met betrekking tot de Diensten en/ of Overeenkomsten zullen definitief worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door een enkele arbiter die is benoemd in overeenstemming met de genoemde regels. De plaats van arbitrage is Amsterdam en de arbitrage vindt plaats in de Nederlandse taal.

22.3. Onverminderd het voorgaande dient de Klant eerst klachten over Systematix Solutions schriftelijk in. Systematix Solutions zal binnen 30 dagen reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, in welk geval Systematix Solutions zal communiceren hoe lang het duurt om te reageren. Als de reactie van Systematix Solutions niet bevredigend is voor de Klant of als Systematix Solutions niet tijdig reageert, heeft de Klant zes maanden de tijd om arbitrage in te dienen, waarvan bij gebreke elke claim verjaard is.

DEEL B

Dit deel is aanvullend van toepassing op situaties waarin inkomsten worden gegenereerd met Premium Rate Nummers en andere Nummers en Diensten met uitbetalingen.

23. UITBETALINGSTARIEVEN

23.1. Het Eindgebruikerstarief, incassokosten en de uitbetalingspercentages zijn zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De uitbetaling-tarieven en incassokosten zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheden.

23.2. Systematix Solutions heeft te allen tijde het recht om de inningskosten en de uitbetalingspercentages te herzien, op voorwaarde dat een dergelijke herziening vereist is om (a) verplichte wijzigingen in de regelgeving te weerspiegelen die leiden tot een toename van de kosten van Systematix Solutions of (b) een toename van de onderliggende kosten van Diensten van Systematix Solutions. Systematix Solutions zal zich inspannen om elke wijziging een maand voorafgaand aan de implementatie daarvan bekend te maken.

23.3. Systematix Solutions stuurt de Klant een factuur met specificatie van het verkeer dat per kalendermaand werd geregistreerd en een berekening van de uitbetaling.

23.4 Alle facturen zijn gebaseerd op de gegevens die zijn vastgelegd door Systematix Solutions. Deze gegevens zijn beslissend en gelden als bindend bewijs bij de bepaling van de aan de klant verschuldigde bedragen, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens onjuist zijn en als ze op juiste gegevens waren gebaseerd, de factuur meer dan 2% lager zou zijn geweest. Aldus wordt elke afwijking binnen 2% aanvaardbaar geacht.

24. INNEN VAN VERKEERINKOMSTEN

24.1 Systematix Solutions zal te allen tijde alles in het werk stellen om de aan de Klant verschuldigde bedragen zo snel mogelijk van de betreffende leverancier, dienstverlener of vervoerders te innen. Het staat de Klant te allen tijde vrij dit proces te laten monitoren door een door hem aangewezen NIVRA-auditor.

24.2 In het geval dat de Klanten besluiten om hun Nummers open te stellen voor buitenlandse oproepen, is Systematix Solutions niet verplicht om verkeersinkomsten te verzamelen of een uitbetaling te doen met betrekking tot deze buitenlandse oproepen. De klant is echter verplicht om voor deze oproepen gesprekskosten te betalen.

25. UITBETALING

25.1 Uitbetaling wordt binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd, op voorwaarde dat Systematix Solutions het volledige bedrag heeft geïncasseerd.

25.2 Systematix Solutions is niet gebonden aan (een) vooruitbetaling (en).

25.3 Systematix Solutions is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten en/of enige uitbetaling in te houden:

 1. in elke situatie waarin Systematix Solutions het recht heeft om de Diensten of een deel daarvan te onderbreken, op te schorten of te beperken;
 2. indien en voorzover een leverancier, dienstverlener en/of carrier de verkeersinkomsten die hij aan Systematix Solutions verschuldigd is niet betaalt met betrekking tot het verkeer dat overeenkomt met de uitbetaling, ongeacht de reden; en/of in geval van fraude of misbruik van de Diensten.

25.4 In geval van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude is de Klant verplicht alle uitbetalingen terug te betalen die zijn gedaan onder invloed van en/of als gevolg van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude.

26. MISBRUIK / FRAUDE

26.1 Bij elk vermoeden van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude wordt de betalingsverplichting van Systematix Solutions in eerste instantie opgeschort. Mocht na onderzoek blijken dat er sprake is van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude, dan wordt geen betaling gedaan. Elk bedrag dat al door Systematix Solutions is geïnd, blijft bij Systematix Solutions.

26.2 De volgende situaties worden beschouwd als kwesties van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude (geen exclusieve lijst):

 1. het telefoon verkeer naar een specifiek informatienummer moet uitsluitend worden gegenereerd vanuit één vaste locatie, of een zeer beperkt aantal vaste locaties, in geografische zin;
 2. er mocht blijken dat het verkeer naar een nummer kan worden herleid tot telefoonverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van het bellende nummer niet overeenkomt met de persoonlijke gegevens die van het bellende nummer aan de operator zijn verstrekt;
 3. het telefoo ngedrag van een specifieki nformatienummer leidt tot een hoog verbruik door één mobiel of vast nummer of tot een hoog verbruik voor een zeer beperkt aantal vaste of mobiele nummers;
 4. er mocht blijken dat het telefoon-/berichten-verkeer naar een specifiek Nummer/ Dienst met shortcode er niet toe heeft geleid dat voor de Nummers de juiste tarieven in rekening zijn gebracht vanwege opzettelijk misbruik van fouten in het factureringssysteem of fouten in het facturatie systeem van de mobiele operator of vaste operator;
 5. er mocht blijken dat een groter aantal ‘oproepen’ wordt doorgestuurd naar een specifiek nummer met een ‘beltijd’ van minder dan 20 seconden per oproep en er wordt opgemerkt dat in die tijd geen Dienst wordt verleend via het nummer ;
 6. er mocht blijken dat het telefoonverkeer naar een specifiek informatienummer wordt gegenereerd door mobiele nummers waaruit kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de instellingen van de simkaart het mogelijk is om ‘gratis’ te bellen;
 7. er wordt opgemerkt dat de Dienst niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gevestigde voorschriften en/ of normen in het betreffende land;
 8. er wordt opgemerkt dat een sms/berichten-dienst niet wordt gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en/ of sms-dienstnormen in het betreffende land;
 9. er kan worden vastgesteld dat er een zakelijke relatie bestaat tussen het Nummer of de belnummers en de gebruiker van een Nummer. Met andere woorden, de beller is de gebruiker van een nummer of wordt (in) direct gebruikt door de gebruiker van een nummer om zijn/ haar identiteit te lenen voor het (al dan niet voor financiële betaling) afsluiten van abonnementen die bovendien bijna uitsluitend gebruikt wordt voor het bellen van informatienummers;
 10. indien de Klant gebruik maakt van een “dialer” of “call-generator” zonder de schriftelijke toestemming van Systematix Solutions.
DEEL C

De bepalingen en voorwaarden van dit DEEL C zijn van toepassing op Online Diensten en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Systematix Solutions met betrekking tot Online Diensten.

27. ACTIVERING VAN EEN ONLINE ACCOUNT

27.1 Online Accounts worden aangemaakt na ontvangst van het registratieverzoek, mits Systematix Solutions een dergelijk verzoek accepteert. Systematix Solutions is niet verplicht om een verzoek te accepteren.

27.2 Bij het aanmaken van een Online Account zal Systematix Solutions een gebruikersnaam en wachtwoord aan de Klant verstrekken die door Systematix Solutions aan Klant zal worden verzonden met behulp van het e-mailadres dat is aangegeven in de registratieaanvraag of de Klant maakt gebruik van het geautomatiseerde proces om een Online Account aan te maken en kiest daarbij zelf de gegevens voor toegang tot het Online Account.

27.3 Klant verklaart dat het e-mailadres dat aan Systematix Solutions is verstrekt in het verzoek tot registratie en/ of vermeld in het Online Account van Klant correct is en geautoriseerd en gecontroleerd wordt door Klant.

27.4 Om het Online Account te activeren, moet de klant een wachtwoord aanmaken.

27.5 Na activering en tenzij anders overeengekomen, is het Online Account toegankelijk met de gebruikersnaam en het aangemaakte wachtwoord.

28. PLAATSING VAN ONLINE BESTELLINGEN

28.1 De Klant kan toegang krijgen tot de Portal met behulp van zijn Online Account.

28.2 In de Portal kunnen klanten online bestellingen plaatsen.

28.3 Elke actie die wordt uitgevoerd via het Online Account van de klant wordt geacht te hebben plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid en op het risico van de klant. Als de klant vermoedt dat zijn Online Account wordt misbruikt, moet de klant Systematix Solutions zo snel mogelijk informeren zodat Systematix Solutions actie kan ondernemen.

28.4 Voor zover de door Klant verstrekte gegevens persoonlijke gegevens bevatten, zal Systematix Solutions voldoen aan de relevante voorschriften met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonlijke gegevens.

29. PRIJZEN

29.1 Prijzen voor Diensten worden online weergegeven bij het plaatsen van een bestelling.

29.2 De prijzen worden ook vermeld in offertes en worden door de klant geaccepteerd door gebruik te maken van een reactie op of link in een e-mailbericht.

29.3 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

29.4 Alle prijzen en datums in elke aanbieding en in de Portal zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Als de prijzen of datums onjuist blijken te zijn, heeft Systematix Solutions het recht om deze te wijzigen, zelfs nadat de bestelling al is uitgevoerd.

30 AANBETALING

30.1 De Klant zal voor Diensten vooruitbetalingen doen aan Systematix Solutions.

30.2 Fondsen die in andere valuta zijn overgedragen, kunnen door Systematix Solutions worden omgezet in Euro (€) zonder enige kennisgeving aan de
Klant. Systematix Solutions heeft ook het recht om acceptatie te weigeren als de fondsen niet in Euro (€) zijn. Het conversierisico is voor rekening van de Klant.

30.3 Fondsen kunnen worden overgemaakt naar het aanbetalings-/ vooruitbetaalde saldo op de rekening van de klant via creditcard, PayPal of via overschrijving op de aangewezen bankrekening van Systematix Solutions.

30.4 Alle transactiekosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders vermeld online of in de overeengekomen Offerte. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen of er kosten in rekening worden gebracht voor de overdracht.

30.5 Alle rente op creditsaldi komt toe aan Systematix Solutions.

31 BETALING EN FACTUREN

31.1 Facturen en overzichten worden automatisch in elektronisch formaat gegenereerd en worden aan de Klant ter beschikking gesteld via zijn Online Account en/of via het e-mailadres van de Klant aan de Klant opgestuurd.

31.2 Terugkerende kosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht, beginnend vanaf de ingangsdatum.

31.3 Oproepkosten worden verrekend met de aanbetaling bij voltooiing van de oproep.

31.4 Klant zorgt ervoor dat te allen tijde voldoende saldo beschikbaar is voor de automatische incasso. Het niet beschikbaar zijn van voldoende saldo heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

31.5 Systematix Solutions heeft het recht om het gebruik van de Diensten op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren als het saldo van de Klant onvoldoende is voor Systematix Solutions om een (directe) afschrijving uit te voeren.

31.6 Blokkering van het gebruik van de Diensten heeft geen invloed op de verplichting van de Klant om aan Systematix Solutions te betalen.

31.7 Systematix Solutions mag administratieve kosten in rekening brengen voor blokkeren en mogelijk deblokkeren.

32 CONTACT

32.1 Alle kennisgevingen, verzoeken of andere mededelingen worden schriftelijk gedaan per e-mail aan de klant.

32.2 Klant zorgt ervoor dat alle (contact-) gegevens in haar (Online) Account correct zijn en gaat ermee akkoord dat haar gegevens te allen tijde kunnen worden bijgewerkt en is als enige verantwoordelijk voor de wijziging van het e-mailadres en andere (contact-) gegevens.

32.3 De Klant draagt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontvangst van communicatie, kennisgevingen en e-mails.

33 AANSPRAKELIJKHEID

33.1 Systematix Solutions en de Klant komen overeen dat zij niet aansprakelijk zijn jegens de andere partij voor claims of kosten die de andere partij, of haar klanten of de eindgebruikers oplopen, als gevolg van:

 1. onjuist einformatie toegevoegd door de Klant;
 2. onjuist of frauduleus gebruik van het Online Account van de klant,inclusief maar niet beperkt tot onjuist of frauduleus gebruik van het wachtwoord gecreëerd door de klant of andere gegevens toegevoegd door de klant en opgeslagen in het Online Account van de klant, tenzij het onjuiste en frauduleuze gebruik het gevolg is van grove nalatigheid van Systematix Solutions.
34. UPDATE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

34.1 Systematix Solutions behoudt zich het recht voor nieuwe versies van deze algemene voorwaarden voor acceptatie door de klant in te dienen telkens wanneer de klant een bestelling plaatst. De acceptatie van de klant van de algemene voorwaarden wordt voor elke bestelling vastgelegd in het Systematix Solutions systeem.

COPYRIGHT © 2004 - 2024 SYSTEMATIX SOLUTIONS | POWERED BY SYSTEMATIX SOLUTIONS
Systematix Logo